Har du frågor?

Användarvillkor

1. Personuppgifter och integritetspolicy

Service Compare är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter behandlas så att Service Compare ska kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot Användaren. Användaren bör vara införstådd med att Service Compare vidareförmedlar Användarens kontaktuppgifter till det städföretag som väljs av Användaren för att städföretaget ska kunna besvara en offertförfrågan. Service Compare kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information till Användaren. Användaren har möjlighet att ta del av hur Service Compare behandlar Användarens uppgifter. En sådan begäran skickas till nedanstående adress.

Service Compare AB
Org nr: 559202-5323
Adress: Fornvägen 32, 175 68 Järfälla, Stockholms län
Tel: 08 - 30 30 00
Mail: info@servicecompare.se

2. Kontrollerade företag

Service Compare är ansluten endast till kontrollerade och utvalda seriösa städföretag som tillhandahåller städtjänster inom ett stort antal områden indelat i olika kategorier. För Användarens trygghet ställer vi krav på alla städföretag som är anslutna till vår tjänst genom löpande kontroller av:

  • F-skatt
  • Är momsregistrerade
  • Skuldfria mot Kronofogden

3. Bokning på Servicecompare.se samt skyldighet att följa svensk lag m.m.

På Service Compare finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje Användare som väljer att göra en förfrågan på Servicecompare.se svarar själv straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och dess tillämpliga regler. Användare ska uppträda professionellt och vårdat på servicecompare.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på servicecompare.se. Materialet som Användare publicerar på servicecompare.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Service Compare bedriver. Missbruk av funktionerna på servicecompare.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra Användare eller företag användning av servicecompare.se. I de fall Användare företar handlingar i syfte att försämra Service Compares tjänst, förstöra Service Compares renommé eller missleda Service Compare genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av konkurrerande företag med syfte att jämföra priser med det egna företagets tjänster eller skapa flera olika Användare och göra förfrågningar utan intresse att egentligen anlita ett städföretag, har Service Compare rätt att, förutom att stänga av Användaren, erhålla ett skadestånd från Användaren motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller, om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Användare är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att avsöka och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Service Compare.

4. Information på servicecompare.se

Service Compare arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på servicecompare.se ska vara korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Service Compare i de fall det förekommer material på servicecompare.se som inte är korrekt.

5. Immateriella rättigheter

Service Compare äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Användarna på servicecompare.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Användaren. Övrigt material, t.ex. texter, grafik, bilder och logotyper, som finns på servicecompare.se ägs av Service Compare och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen servicecompare.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

6. Sanktioner

Service Compare äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller givna allmänna villkor. Service Compare äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Service Compare bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som Användare publicerar på servicecompare.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Service Compare är Användaren skyldig att hålla Service Compare skadeslös eller ersätta Service Compare för den skada som uppkommit.

7. Ändringar

Service Compare har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

10. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Service Compare Sweden AB
Org nr: 559202-5323
Adress: Fornvägen 32, 175 68 Järfälla, Stockholms län
Tel: 08 - 30 30 00
Mail: info@servicecompare.se